(bv: 089999075, 990516023, 990816014, 099999011, 990004048, 990022079, 089999004, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (109999018) met declaratienummer (15C513)

Consult op de polikliniek bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen


Prijs van: Consult op de polikliniek bij Een acute infectie van de onderste luchtwegenKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2082 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 365,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0141%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,1239%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0127%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,0217%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,0555%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,7955%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,8754%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,2754%
70715Trombocyten tellen1,2252%
70419Kreatinine1,350%
70443Kalium1,7150%
70442Natrium1,749%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,2349%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,1146%
74896Alkalische fosfatase1,145%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,145%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,1143%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,1143%
70116Ureum1,2441%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,8141%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,3434%
70703Bezinkingssnelheid1,0930%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,6725%
70718Differentiele telling (machinaal)1,1624%
74802Albumine1,1324%
70307Amylase1,0418%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,7117%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,6517%
74895Kreatine-fosfokinase1,0916%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,7514%
74801Eiwit1,1312%
70421Fosfaat1,3611%
70119Chloride2,2310%
70303Sediment1,039%
70717Differentiele telling (hand)1,228%
72573Thyrotrofine (TSH)1,096%
70714Eosinofielen tellen1,116%
72649Ferritine1,125%
70707Protrombinetijd1,515%
70424Alkali reserve1,365%
70468Melkzuur3,384%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,084%
74899Troponine, cardiale isovorm1,24%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,254%
70425Cholesterol, totaal1,054%
70215Melkzuur, kwantitatief1,614%
70820BNP/NT-proBNP13%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,353%
72570Thyroxine (vrij T4)1,183%
70460Triglyceriden1,053%
74251Cholesterol, HDL1,433%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,13%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,153%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,322%
70437IJzer1,062%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,12%
74065HbAlc1,292%
70469Magnesium1,552%
72582Foliumzuur1,092%
74064Geglyceerde hemoglobine1,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,9915%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,577%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,097%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,084%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,533%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,533%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch10,043%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,043%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,912%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,942%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,243%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie1,182%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,42%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0253%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,498%
190021Klinische opname1,023%
;