(bv: 972804026, 979001213, 060301002, 099799021, 199199007, 029199183, 119499059, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (109999006) met declaratienummer (15C511)

6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen


Prijs van: 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een acute infectie van de onderste luchtwegenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 11 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 4843 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 5 955,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0445%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0835%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,2321%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.10,7988%
190205Verpleegdag klasse 3B.1111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,3752%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,045%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,064%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,142%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,1412%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,923%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,9288%
87070Echografie van de buikorganen.1,0717%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,0716%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,048%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,237%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,13%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,232%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium5,6593%
70443Kalium5,693%
70419Kreatinine5,3393%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4,9693%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).5,5893%
70715Trombocyten tellen4,2491%
70689C-reactive proteinen (CRP)4,9790%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.15,4888%
70116Ureum4,6688%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,5683%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,582%
74896Alkalische fosfatase2,4982%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,5381%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.8,5280%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,4779%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,9172%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,1357%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,9856%
74802Albumine2,0156%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,0556%
70718Differentiele telling (machinaal)2,1954%
70703Bezinkingssnelheid1,7246%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,1843%
74801Eiwit1,5638%
70303Sediment1,337%
74895Kreatine-fosfokinase1,7436%
70307Amylase1,3733%
70717Differentiele telling (hand)1,8830%
70119Chloride2,0228%
70421Fosfaat2,2827%
70707Protrombinetijd3,1820%
70468Melkzuur1,8319%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,8219%
72573Thyrotrofine (TSH)1,1116%
72649Ferritine1,2515%
70469Magnesium2,1914%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,3714%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,1513%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,0713%
70820BNP/NT-proBNP1,4313%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,8712%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,3512%
72582Foliumzuur1,0712%
70424Alkali reserve3,4312%
74899Troponine, cardiale isovorm1,5212%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,7611%
70437IJzer1,0911%
72570Thyroxine (vrij T4)1,1210%
70714Eosinofielen tellen1,979%
70449Transferrine1,089%
70716Reticulocyten tellen1,78%
70425Cholesterol, totaal1,127%
74151Lipase1,216%
70496Osmolariteit1,725%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,995%
70108Diaceetzuur1,345%
77291Haptoglobine1,134%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch4,014%
70130Urinezuur1,374%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,724%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,074%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)4,634%
70460Triglyceriden1,144%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,313%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,413%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,233%
74251Cholesterol, HDL1,263%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,793%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk2,923%
74065HbAlc1,13%
70445IJzerbindingscapaciteit1,323%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,12%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,142%
72646Parathormoon (PTH)1,092%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief1,332%
70208Amylase1,72%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,282%
70476Immunoglobuline, elk2,822%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,7761%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,6748%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,5947%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,729%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,9327%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,7620%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch12,5217%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,9113%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,6712%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,611%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,039%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,458%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling6,636%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,475%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,715%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,424%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,434%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,163%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,863%
70517Beta lactamase test1,283%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,53%
70503Kweekproef op tuberculose1,752%
71105HBs antigeen1,132%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,44%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed2,015%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,865%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,612%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.7,2120%
193021Logopedie.3,693%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,437%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0777%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0573%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,294%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).5,13%
;