(bv: 029499009, 079999016, 109999048, 049999016, 110901016, 990416043, 131999046, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (109699018) met declaratienummer (15C504)

Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel


Prijs van: Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van het ademhalingsstelselKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 6757 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 350,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,0385%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1559%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0530%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,126%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,447%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,7144%
39837Residubepaling longen.1,2640%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,1239%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,4239%
39933Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s).1,1734%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.1,5523%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,322%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.1,222%
39845Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid.1,3115%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,6515%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,418%
39930Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s) tbv patiŽnten met chronische aspecifieke luchtwegenaandoeningen dmv scarificaties of intracutane injecties.1,047%
39846Beoordeling longfunctieonderzoek voor derden.1,694%
39938Spirometrie, voor en na inspanning.1,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,0873%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,1842%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,0518%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,099%
120060Longperfusieonderzoek.1,037%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.1,047%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,076%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,026%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.1,024%
87070Echografie van de buikorganen.1,083%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1,092%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.1,012%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,2672%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,4258%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,1654%
70419Kreatinine1,1650%
70715Trombocyten tellen1,1449%
70443Kalium1,1445%
70442Natrium1,1445%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,1240%
70116Ureum1,1239%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,1237%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,137%
74896Alkalische fosfatase1,135%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,135%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,134%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,3433%
70703Bezinkingssnelheid1,0933%
70718Differentiele telling (machinaal)1,131%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,1530%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,1625%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,1123%
74802Albumine1,1120%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,2518%
70476Immunoglobuline, elk1,3417%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,114%
74801Eiwit1,1114%
70714Eosinofielen tellen1,19%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)4,539%
72573Thyrotrofine (TSH)1,048%
70820BNP/NT-proBNP1,087%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,057%
70717Differentiele telling (hand)1,165%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,225%
74895Kreatine-fosfokinase1,095%
70421Fosfaat1,135%
72570Thyroxine (vrij T4)1,044%
70707Protrombinetijd1,254%
70428Angiotensine converting enzym1,074%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,134%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,214%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief1,454%
70119Chloride1,193%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,033%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,123%
70468Melkzuur3,273%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,173%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,672%
70425Cholesterol, totaal1,072%
70424Alkali reserve2,162%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,832%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,324%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,3716%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,2515%
70503Kweekproef op tuberculose1,4814%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,3711%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,587%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,255%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,634%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,694%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,24%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1,523%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch10,93%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,272%
70517Beta lactamase test1,142%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,5423%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,825%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0810%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,5612%
;