(bv: 199299100, 069899254, 049999003, 990316070, 020108152, 020107019, 990089013, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (109699008) met declaratienummer (15C497)

6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel


Prijs van: 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het ademhalingsstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 10 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2764 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 5 555,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1538%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1437%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,7336%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,992%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.10,1288%
190205Verpleegdag klasse 3B.10,5911%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,3745%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,8311%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,3311%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,338%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,466%
39837Residubepaling longen.1,395%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,345%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,15%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.1,223%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.1,653%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,1610%
32076Behandeling van een neusbloeding met tamponade van voren.1,44%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,9675%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1231%
87070Echografie van de buikorganen.1,0910%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,069%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,254%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,063%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,063%
120060Longperfusieonderzoek.1,083%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,072%
89070Echografie onderste extremiteit.1,372%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,6885%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,6284%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.11,2682%
70442Natrium4,0182%
70443Kalium3,9881%
70419Kreatinine3,981%
70715Trombocyten tellen3,280%
70116Ureum3,4476%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,3575%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.6,5569%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,0569%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,0565%
74896Alkalische fosfatase2,0165%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase265%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,0565%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,0951%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,2650%
70718Differentiele telling (machinaal)2,0344%
74802Albumine1,8543%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,9842%
70703Bezinkingssnelheid1,6441%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,3841%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,331%
74801Eiwit1,730%
74895Kreatine-fosfokinase1,5629%
70707Protrombinetijd2,9823%
70820BNP/NT-proBNP1,4822%
70119Chloride1,9720%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,3620%
70421Fosfaat2,1519%
70717Differentiele telling (hand)1,8518%
70303Sediment1,2318%
70307Amylase1,2418%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,5515%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,2713%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,913%
74899Troponine, cardiale isovorm1,5111%
72573Thyrotrofine (TSH)1,111%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,5810%
72649Ferritine1,2510%
70468Melkzuur1,8710%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,129%
70424Alkali reserve2,548%
70469Magnesium1,977%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,057%
72582Foliumzuur1,057%
70714Eosinofielen tellen1,617%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,527%
70425Cholesterol, totaal1,157%
72570Thyroxine (vrij T4)1,116%
70437IJzer1,186%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,486%
70449Transferrine1,15%
70716Reticulocyten tellen2,165%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel25%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,964%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)3,584%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief1,244%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk3,324%
70460Triglyceriden1,243%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,143%
70130Urinezuur1,43%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,333%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,713%
77291Haptoglobine1,043%
70476Immunoglobuline, elk2,123%
74251Cholesterol, HDL1,283%
70108Diaceetzuur1,173%
74151Lipase1,182%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,72%
70496Osmolariteit1,772%
70487Fibrinogeen1,382%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,412%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,7537%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,7632%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,4327%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,9920%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,7317%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch12,8712%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,8510%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,638%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,777%
70503Kweekproef op tuberculose1,777%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,276%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,986%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,635%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,985%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief2,54%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,73%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,823%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,133%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,862%
70517Beta lactamase test1,42%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling6,892%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,8212%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,212%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed2,15%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,63%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.6,2720%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,626%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1769%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,223%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,182%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1376%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,596%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).3,743%
;