(bv: 109799031, 069599015, 020117017, 069499053, 019999044, 131999174, 979001189, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (109699002) met declaratienummer (15C492)

Medebehandeling bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel


Prijs van: Medebehandeling bij Een aandoening van het ademhalingsstelselKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 0 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2084 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 315,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).1,37100%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0414%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,439%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,415%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,055%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,215%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,119%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,267%
39837Residubepaling longen.1,116%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,115%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,054%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.1,084%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.1,144%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,2415%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,037%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,717%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,3611%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,479%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,229%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,249%
70419Kreatinine1,198%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,128%
70443Kalium1,278%
70442Natrium1,268%
70715Trombocyten tellen1,178%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,387%
70116Ureum1,147%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,116%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,126%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,126%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,15%
74896Alkalische fosfatase1,15%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,244%
70703Bezinkingssnelheid1,14%
70718Differentiele telling (machinaal)1,023%
74895Kreatine-fosfokinase1,033%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,283%
70820BNP/NT-proBNP1,043%
74802Albumine1,093%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,072%
74801Eiwit1,242%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,244%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,233%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,172%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,544%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,036%
;