(bv: 990089051, 109799033, 069499027, 059899040, 079999016, 119499076, 979001138, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (109599014) met declaratienummer (15C486)

6 tot maximaal 28 verpleegligdagen (met het plaatsen van een thoraxdrain om de lucht tussen het long- en borstvlies te verwijderen) bij Een aandoening van het borst-/longvlies


Prijs van: 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen (met het plaatsen van een thoraxdrain om de lucht tussen het long- en borstvlies te verwijderen) bij Een aandoening van het borst-/longvliesKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 11 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1751 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 6 805,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0748%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,7647%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1531%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).1,113%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,642%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.11,5490%
190205Verpleegdag klasse 3B.12,059%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,3735%
32684Diagnostische pleurapunctie.1,2627%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,0910%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,285%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,163%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,083%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,192%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,172%
39837Residubepaling longen.1,062%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32600Behandeling met zuigdrainages.1,2386%
32688Therapeutische pleurapunctie.1,3513%
39684Inbrengen thoraxdrain.1,137%
32603Het spoelen van een empyeemholte door middel van een intra-thoracale zuigdrain of via een reeds voorhanden zijnde drain, met of zonder inbrengen van medicamenten.3,076%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.5,798%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1842%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,0715%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.1,429%
87070Echografie van de buikorganen.1,127%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1,635%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,014%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.9,0282%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,7880%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,4279%
70443Kalium3,2577%
70442Natrium3,2777%
70419Kreatinine3,2176%
70715Trombocyten tellen2,973%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,2972%
70116Ureum2,9571%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.4,2869%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,3569%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,9261%
74896Alkalische fosfatase1,8759%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,8958%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,8558%
74801Eiwit1,6648%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,3445%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,0843%
74802Albumine1,7142%
70718Differentiele telling (machinaal)1,8642%
70703Bezinkingssnelheid1,6238%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,5434%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,8431%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,6322%
74895Kreatine-fosfokinase1,4220%
70307Amylase1,2818%
70717Differentiele telling (hand)1,6518%
70119Chloride1,6618%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,2215%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,7815%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,3615%
70421Fosfaat1,5314%
70707Protrombinetijd2,7913%
70820BNP/NT-proBNP1,3113%
70425Cholesterol, totaal1,2110%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,6610%
70303Sediment1,2310%
74899Troponine, cardiale isovorm1,57%
70714Eosinofielen tellen1,496%
70424Alkali reserve1,926%
72573Thyrotrofine (TSH)1,066%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,085%
70469Magnesium1,625%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,475%
70460Triglyceriden1,195%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,134%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,024%
72649Ferritine1,134%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,854%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,274%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling1,264%
70468Melkzuur2,034%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)3,234%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,623%
72570Thyroxine (vrij T4)1,083%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,053%
70481Cellen tellen in liquor1,423%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,323%
70437IJzer1,043%
72582Foliumzuur1,043%
70130Urinezuur1,682%
70716Reticulocyten tellen2,032%
70449Transferrine1,022%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,342%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,3246%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,2841%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,9422%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,4721%
70503Kweekproef op tuberculose1,4619%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,1917%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,7616%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch13,6810%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,99%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1,649%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,548%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,987%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,726%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,743%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,933%
70517Beta lactamase test1,413%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,613%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,492%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,692%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,842%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,8345%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,2915%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,443%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.6,6917%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,584%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1460%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,185%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,174%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,355%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).4,663%
39692Preassessment opname.1,042%
;