(bv: 020108188, 070401012, 199799004, 192001069, 049899009, 979003029, 990026015, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (109599006) met declaratienummer (15C478)

Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het borst-/longvlies


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het borst-/longvliesKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1022 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 995,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1149%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,5745%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,127%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,6991%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,558%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,1728%
39839Spirografische longfunctiebepaling.2,064%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,13%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.13%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,123%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,883%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,912%
39837Residubepaling longen.1,12%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.15%
39684Inbrengen thoraxdrain.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,3888%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,0727%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,084%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1,434%
87070Echografie van de buikorganen.1,093%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,9262%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,8455%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,5353%
70419Kreatinine1,4452%
70442Natrium1,4452%
70443Kalium1,4352%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,4750%
70715Trombocyten tellen1,4149%
70116Ureum1,3547%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,6444%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,1840%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,3139%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,1837%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,1836%
74896Alkalische fosfatase1,1735%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,5330%
70718Differentiele telling (machinaal)1,1925%
70703Bezinkingssnelheid1,1623%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,3822%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,3721%
74802Albumine1,2221%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,1420%
74801Eiwit1,2815%
74895Kreatine-fosfokinase1,1414%
70119Chloride1,2710%
70307Amylase1,118%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,048%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,788%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,867%
70707Protrombinetijd1,427%
70421Fosfaat1,067%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,586%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,885%
70717Differentiele telling (hand)1,125%
70820BNP/NT-proBNP1,195%
74899Troponine, cardiale isovorm1,125%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,214%
70424Alkali reserve1,154%
70425Cholesterol, totaal14%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief13%
70714Eosinofielen tellen1,143%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,333%
70468Melkzuur1,653%
70303Sediment13%
72573Thyrotrofine (TSH)1,052%
72649Ferritine1,112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,3912%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,589%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,487%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,745%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,384%
70503Kweekproef op tuberculose1,474%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,84%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch10,813%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,4411%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,083%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.2,585%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0961%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,145%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0172%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,495%
;