(bv: 029199076, 991116033, 979001225, 059899016, 199299030, 149999044, 990116027, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (100501039) met declaratienummer (15B811)

Maximaal 4 verpleegligdagen bij Astma


Prijs van: Maximaal 4 verpleegligdagen bij AstmaKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 2 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2031 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 955,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1254%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,0449%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1830%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.3,653%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,5589%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,588%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,1835%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,931%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,6221%
39837Residubepaling longen.1,4712%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,7612%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.1,468%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,578%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.1,987%
39933Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s).1,655%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,295%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,193%
39930Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s) tbv patiŽnten met chronische aspecifieke luchtwegenaandoeningen dmv scarificaties of intracutane injecties.1,623%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,097%
39939Aerosolbehandeling.1,863%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,192%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,2672%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1114%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,085%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,2177%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,4973%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,6873%
70419Kreatinine1,4571%
70442Natrium1,4971%
70443Kalium1,4971%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,4670%
70715Trombocyten tellen1,4269%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,9364%
70116Ureum1,3963%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,7658%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,2157%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,2254%
74896Alkalische fosfatase1,1953%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,1952%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,2152%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,645%
70718Differentiele telling (machinaal)1,2640%
70703Bezinkingssnelheid1,1933%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,3328%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,2625%
74802Albumine1,1824%
74895Kreatine-fosfokinase1,2422%
70119Chloride1,319%
74801Eiwit1,214%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,0712%
70307Amylase1,1111%
70476Immunoglobuline, elk1,429%
70421Fosfaat1,29%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)6,858%
70820BNP/NT-proBNP1,167%
70717Differentiele telling (hand)1,167%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,417%
70714Eosinofielen tellen1,377%
74899Troponine, cardiale isovorm1,37%
70707Protrombinetijd1,567%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,336%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,486%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,596%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief1,175%
70468Melkzuur1,95%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,264%
72573Thyrotrofine (TSH)1,124%
70424Alkali reserve1,984%
70303Sediment1,044%
70425Cholesterol, totaal1,114%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,83%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1,833%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,392%
72649Ferritine1,272%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,3217%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,3713%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)28%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,618%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,446%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,884%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch11,513%
70517Beta lactamase test1,233%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,162%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,662%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,326%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.2,488%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1365%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,145%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0574%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,017%
;