(bv: 069899240, 990089067, 991516027, 020109027, 020110026, 110901012, 039999010, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (100501031) met declaratienummer (15A880)

15 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)


Prijs van: 15 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 19 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1000 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 8 870,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,0748%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2441%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2927%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.18,7594%
190205Verpleegdag klasse 3B.18,746%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,553%
39839Spirografische longfunctiebepaling.2,1622%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,5313%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,689%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,456%
39837Residubepaling longen.1,586%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,395%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,325%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.1,534%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.1,654%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,219%
39939Aerosolbehandeling.1,093%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,272%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,2388%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,2119%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,135%
87070Echografie van de buikorganen.1,155%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,443%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,163%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium4,4790%
70443Kalium4,4890%
70419Kreatinine4,490%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,2290%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,8290%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.16,3288%
70715Trombocyten tellen3,3186%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,8386%
70116Ureum4,0484%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.9,582%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,7180%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,1172%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,0568%
74896Alkalische fosfatase2,0767%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,0766%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,0365%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,8963%
70718Differentiele telling (machinaal)2,1544%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,3444%
70703Bezinkingssnelheid1,7644%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,9639%
74802Albumine1,7236%
74895Kreatine-fosfokinase1,732%
70820BNP/NT-proBNP1,5325%
74801Eiwit1,5724%
70119Chloride2,4323%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,9721%
70717Differentiele telling (hand)1,8720%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling5,0219%
70421Fosfaat2,2618%
70707Protrombinetijd4,3814%
74899Troponine, cardiale isovorm1,7312%
70307Amylase1,4911%
70303Sediment1,3411%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,7810%
70468Melkzuur2,069%
70424Alkali reserve3,219%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,98%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,478%
72573Thyrotrofine (TSH)1,178%
70714Eosinofielen tellen1,927%
72649Ferritine1,356%
70425Cholesterol, totaal1,185%
70469Magnesium2,685%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)3,425%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk3,155%
72570Thyroxine (vrij T4)1,125%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,194%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,444%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,114%
70130Urinezuur1,714%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief1,194%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,74%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,133%
72582Foliumzuur1,13%
70460Triglyceriden1,223%
70437IJzer1,813%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,923%
74251Cholesterol, HDL1,423%
70476Immunoglobuline, elk2,13%
70108Diaceetzuur1,483%
70716Reticulocyten tellen1,822%
70449Transferrine1,172%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,2357%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,3645%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,3542%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch15,4228%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,4521%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,0421%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,7417%
70517Beta lactamase test1,4913%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,698%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,88%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,076%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,656%
70503Kweekproef op tuberculose1,675%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2,183%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,683%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,583%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,893%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,793%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,343%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,42%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,852%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,764%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed2,777%
72897Theofylline, m.b.v. immunoassay1,595%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay3,343%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.9,8936%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,962%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,261%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,165%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,123%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1572%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,068%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).5,695%
;