(bv: 131999188, 990216067, 079599005, 069899244, 170901053, 131999076, 990316035, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (100501024) met declaratienummer (15A873)

Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)


Prijs van: Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)Kenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 18773 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 685,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,2683%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2850%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1314%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,155%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39839Spirografische longfunctiebepaling.2,1851%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,4336%
39837Residubepaling longen.1,3633%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,4531%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,5527%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.1,8419%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.1,3619%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,4912%
39845Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid.1,3411%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,939%
39933Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s).1,118%
39846Beoordeling longfunctieonderzoek voor derden.1,687%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,146%
39938Spirometrie, voor en na inspanning.1,093%
39930Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s) tbv patiŽnten met chronische aspecifieke luchtwegenaandoeningen dmv scarificaties of intracutane injecties.1,073%
39844Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig.1,153%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,3649%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1631%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,097%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,114%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,082%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,062%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,5961%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,0344%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,7438%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,8232%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,4131%
70419Kreatinine1,4830%
70715Trombocyten tellen1,3728%
70443Kalium1,528%
70442Natrium1,528%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,4324%
70116Ureum1,4322%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,2820%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,2920%
74896Alkalische fosfatase1,2619%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,2919%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,219%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,2718%
70703Bezinkingssnelheid1,2217%
70718Differentiele telling (machinaal)1,315%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,3311%
74802Albumine1,2910%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,5210%
70476Immunoglobuline, elk1,477%
74801Eiwit1,347%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,166%
70820BNP/NT-proBNP1,176%
72573Thyrotrofine (TSH)1,085%
70714Eosinofielen tellen1,234%
70717Differentiele telling (hand)1,34%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)4,493%
70421Fosfaat1,583%
74895Kreatine-fosfokinase1,263%
70119Chloride1,862%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,792%
70468Melkzuur3,062%
72570Thyroxine (vrij T4)1,092%
74805Antitrypsine, alfa-I1,12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,5513%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,538%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,016%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,625%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,515%
70503Kweekproef op tuberculose1,614%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,383%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch13,053%
70517Beta lactamase test1,462%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,674%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,487%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.11,672%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,9114%
;