(bv: 991516026, 099799031, 979001201, 100501008, 109999041, 131999147, 990516029, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99899050) met declaratienummer (15B774)

6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma


Prijs van: 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reumaKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 10 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 9209 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 5 765,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0335%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0628%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,1616%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.10,691%
190205Verpleegdag klasse 3B.10,347%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.3,0173%
39843Bewakingstelemetrie.2,117%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1,1710%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.1,0710%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,452%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,269%
33285Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter.1,243%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,8281%
39494Echografie van het hart.1,1451%
87070Echografie van de buikorganen.1,065%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,044%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium5,9193%
70442Natrium5,8793%
70419Kreatinine5,7293%
70116Ureum5,3990%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.11,6989%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,9585%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,584%
70715Trombocyten tellen2,1478%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,6978%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.6,3477%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,0276%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,0676%
74895Kreatine-fosfokinase2,1174%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,0369%
70820BNP/NT-proBNP1,4850%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,5950%
74896Alkalische fosfatase1,5949%
74899Troponine, cardiale isovorm2,0147%
70425Cholesterol, totaal1,1545%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,7437%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,9137%
70460Triglyceriden1,135%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,135%
74251Cholesterol, HDL1,2834%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,0833%
70718Differentiele telling (machinaal)1,5631%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,5630%
70703Bezinkingssnelheid1,4929%
70707Protrombinetijd3,5125%
72573Thyrotrofine (TSH)1,124%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,4823%
74802Albumine1,4120%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,6820%
74801Eiwit1,3717%
70119Chloride1,6915%
70303Sediment1,2514%
72649Ferritine1,513%
72570Thyroxine (vrij T4)1,112%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,3410%
70421Fosfaat1,5710%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,610%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,029%
70307Amylase1,339%
70717Differentiele telling (hand)1,578%
70469Magnesium1,87%
70714Eosinofielen tellen1,567%
70468Melkzuur3,137%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,077%
70437IJzer1,086%
72582Foliumzuur1,056%
70449Transferrine1,095%
70716Reticulocyten tellen1,445%
70130Urinezuur1,275%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,364%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)4,444%
74803Myoglobine2,164%
74065HbAlc1,074%
70424Alkali reserve2,854%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,054%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,123%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk2,713%
71511Vitamine B1, Thiamine1,13%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,952%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,892%
74064Geglyceerde hemoglobine1,172%
77291Haptoglobine1,142%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief1,212%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,3717%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,4117%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,7612%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,4210%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch12,139%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,56%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,534%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,663%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,422%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed3,513%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.5,1611%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,44%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0348%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,0412%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0270%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).3,482%
;