(bv: 079999004, 131999011, 020108140, 020108180, 069599016, 090501010, 020108240, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99899024) met declaratienummer (15B755)

Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma


Prijs van: Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reumaKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 7202 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 2 245,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0128%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0228%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,0715%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.389%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,869%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,164%
39843Bewakingstelemetrie.1,3411%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1,066%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.1,073%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,2770%
39494Echografie van het hart.1,0727%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,012%
87070Echografie van de buikorganen.1,032%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,6884%
70443Kalium2,5484%
70442Natrium2,5184%
70419Kreatinine2,3783%
70116Ureum2,2978%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,7674%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,4572%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,8769%
74895Kreatine-fosfokinase1,7869%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,6269%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,5969%
70715Trombocyten tellen1,3568%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,4766%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,6161%
74899Troponine, cardiale isovorm1,7243%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,1943%
74896Alkalische fosfatase1,1941%
70820BNP/NT-proBNP1,1639%
70425Cholesterol, totaal1,0739%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,2633%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,8931%
70460Triglyceriden1,0430%
74251Cholesterol, HDL1,1929%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,8427%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,1226%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,524%
70703Bezinkingssnelheid1,1422%
70718Differentiele telling (machinaal)1,1620%
70707Protrombinetijd1,820%
72573Thyrotrofine (TSH)1,0416%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,5514%
74802Albumine1,2613%
70119Chloride1,5112%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,5111%
74801Eiwit1,1310%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,229%
72649Ferritine1,699%
70303Sediment1,097%
70307Amylase1,167%
72570Thyroxine (vrij T4)1,077%
70468Melkzuur2,527%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,496%
70421Fosfaat1,56%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,686%
70717Differentiele telling (hand)1,216%
70469Magnesium1,595%
74803Myoglobine1,824%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,054%
70714Eosinofielen tellen1,134%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,964%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,133%
70437IJzer1,043%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,063%
74065HbAlc1,033%
70424Alkali reserve2,043%
72582Foliumzuur1,053%
70449Transferrine1,043%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,327%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,256%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,036%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,764%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch12,023%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,432%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed2,273%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.4,13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,093%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0249%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,0310%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0163%
;