(bv: 120301004, 119599008, 131999053, 049799022, 099899054, 990004006, 079599008, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99599005) met declaratienummer (15E317)

Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelsel


Prijs van: Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 1 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 4355 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 195,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0141%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0331%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,2319%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,0345%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.1,4250%
190205Verpleegdag klasse 3B.1,585%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,5269%
39844Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig.1,0420%
39843Bewakingstelemetrie.1,169%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1,056%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.1,154%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,064%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.1,123%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,0337%
39494Echografie van het hart.1,115%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,034%
120245SPECT van hartkamers ECG-getriggerd, rust met EF- berekening (244).1,082%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,2671%
70419Kreatinine1,1171%
70442Natrium1,1269%
70443Kalium1,1269%
74895Kreatine-fosfokinase1,2267%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,1766%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,0766%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,1465%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,1664%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,5263%
70715Trombocyten tellen1,0662%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,1559%
70116Ureum1,156%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,0854%
70425Cholesterol, totaal1,1340%
74899Troponine, cardiale isovorm1,2738%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,0537%
74251Cholesterol, HDL1,332%
74896Alkalische fosfatase1,0631%
70460Triglyceriden1,0230%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,3527%
70703Bezinkingssnelheid1,0324%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,2319%
72573Thyrotrofine (TSH)1,0217%
70718Differentiele telling (machinaal)1,0516%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,0512%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,0112%
70707Protrombinetijd1,329%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,478%
70820BNP/NT-proBNP1,048%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,18%
74802Albumine1,087%
70307Amylase1,137%
72649Ferritine1,327%
70119Chloride1,076%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,136%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,035%
72570Thyroxine (vrij T4)1,035%
74801Eiwit1,065%
72562Rh-LH belastingtest (= LH op 0-30-60 min).1,145%
74803Myoglobine24%
70714Eosinofielen tellen1,034%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,533%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,083%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,262%
70421Fosfaat1,232%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief1,032%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0450%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,0211%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0149%
;