(bv: 219899036, 199299090, 972802071, 990030038, 079899002, 119499057, 029799098, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99499027) met declaratienummer (15B703)

Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct)


Prijs van: Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 35 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 49 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,3543%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1826%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,5820%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.35,6690%
190205Verpleegdag klasse 3B.34,839%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.8,2974%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.1,2353%
39843Bewakingstelemetrie.3,5728%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,1515%
39844Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig.1,2913%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1,918%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.1,44%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.14%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.14%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,44%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,24%
39837Residubepaling longen.1,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.2,1411%
33290Behandeling met de cardioverter.16%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.16,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,2488%
39494Echografie van het hart.1,3577%
87070Echografie van de buikorganen.1,2515%
85120Laevocardiografie.1,0612%
120245SPECT van hartkamers ECG-getriggerd, rust met EF- berekening (244).1,0711%
120246SPECT van hartkamers ECG-getriggerd met EF-berekening, inspanning en stress-test (244).111%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1,2711%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,098%
85720Radiologisch onderzoek arteriae coronariae.18%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,18%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.17%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.15%
39520Angiocardiografie.1,335%
89070Echografie onderste extremiteit.1,55%
120240SPECT van myocard rust.14%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.13%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.13%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.13%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.13%
120501PET WB (whole body), oncologie.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium14,7898%
70443Kalium15,1498%
70419Kreatinine13,6798%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).10,9897%
70116Ureum12,8496%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling8,2895%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.23,0795%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.33,8793%
74895Kreatine-fosfokinase4,6792%
70715Trombocyten tellen5,991%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,4989%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,6289%
70689C-reactive proteinen (CRP)8,1985%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,4577%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,6667%
70425Cholesterol, totaal1,467%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym3,966%
70703Bezinkingssnelheid361%
74896Alkalische fosfatase2,761%
70460Triglyceriden1,250%
74251Cholesterol, HDL1,3250%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,7548%
74899Troponine, cardiale isovorm3,8148%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,3943%
74802Albumine2,5942%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,0242%
72573Thyrotrofine (TSH)1,1941%
70820BNP/NT-proBNP2,5641%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,9441%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,2939%
70718Differentiele telling (machinaal)3,0238%
70707Protrombinetijd7,8836%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed11,1735%
70303Sediment1,8633%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,9833%
74801Eiwit2,733%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed9,1330%
72649Ferritine2,2429%
70119Chloride4,0627%
70717Differentiele telling (hand)2,3223%
72570Thyroxine (vrij T4)1,223%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,523%
70437IJzer1,2620%
70421Fosfaat4,1120%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,2617%
70307Amylase2,4317%
70469Magnesium4,7515%
72582Foliumzuur1,315%
70468Melkzuur1014%
70716Reticulocyten tellen1,6714%
70424Alkali reserve2,3314%
70449Transferrine1,3513%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,811%
70130Urinezuur1,1510%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,929%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)8,259%
70714Eosinofielen tellen2,368%
77291Haptoglobine1,78%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch6,227%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,447%
74065HbAlc16%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,756%
70496Osmolariteit1,295%
70751Transketolase - in erytrocyten.4,865%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)4,145%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine2,675%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk3,335%
70445IJzerbindingscapaciteit1,175%
72646Parathormoon (PTH)15%
74898Hydroxyboterzuur.dehydrogenase (HBDH).7,84%
70108Diaceetzuur2,253%
74151Lipase23%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).1,253%
71511Vitamine B1, Thiamine1,253%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)13%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.13%
71512Vitamine B6, Pyridoxine12%
70110Indican1,672%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu8,332%
70476Immunoglobuline, elk12%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief12%
70439Lipoiden, totaal1,332%
74803Myoglobine5,672%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4,6133%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,0232%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,2527%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,7527%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch25,2524%
71105HBs antigeen1,2524%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,7921%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,2419%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,7311%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,259%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,429%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,589%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,56%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,295%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd25%
70517Beta lactamase test1,675%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed5,55%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay4,53%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay12%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.1038%
193021Logopedie.6,253%
193012Enkelvoudige ergotherapie6,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,9319%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten4,678%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1244%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,1714%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1362%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).9,24%
;