(bv: 029199044, 020117009, 972802079, 029199186, 069499065, 149399056, 129999037, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99499023) met declaratienummer (15E314)

Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Pijn op de borst


Prijs van: Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Pijn op de borstKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 36 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,529%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.214%
190009Klinisch intercollegiaal consult.114%
190011Eerste polikliniekbezoek.114%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.32,8386%
190205Verpleegdag klasse 3B.5214%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.686%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.114%
39843Bewakingstelemetrie.214%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).314%
39844Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,2557%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.129%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.129%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.114%
120245SPECT van hartkamers ECG-getriggerd, rust met EF- berekening (244).214%
120246SPECT van hartkamers ECG-getriggerd met EF-berekening, inspanning en stress-test (244).214%
39494Echografie van het hart.214%
85720Radiologisch onderzoek arteriae coronariae.114%
87070Echografie van de buikorganen.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium45,1786%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1586%
70715Trombocyten tellen15,1786%
70116Ureum4,586%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).18,3386%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.55,8386%
70442Natrium43,8386%
70419Kreatinine15,6786%
74895Kreatine-fosfokinase6,671%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,871%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1471%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6,557%
70689C-reactive proteinen (CRP)8,2557%
74896Alkalische fosfatase657%
70703Bezinkingssnelheid357%
70489ASAT, SGOT, transaminase7,7557%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase657%
70421Fosfaat19,3343%
70460Triglyceriden1,3343%
70425Cholesterol, totaal243%
72573Thyrotrofine (TSH)1,3343%
70820BNP/NT-proBNP3,3343%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk7,3343%
74251Cholesterol, HDL243%
70718Differentiele telling (machinaal)1,3343%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1229%
72649Ferritine2,529%
70707Protrombinetijd5629%
72570Thyroxine (vrij T4)1,529%
74802Albumine2629%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2629%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym129%
70469Magnesium10,529%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed126,529%
74899Troponine, cardiale isovorm3,529%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.214%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)114%
70130Urinezuur114%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling114%
72501Cortisol314%
70737Tromboplastinetijd, partieel10614%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu614%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).114%
70303Sediment414%
74801Eiwit214%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.414%
70752Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal.114%
70468Melkzuur114%
70307Amylase1514%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed214%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)714%
70716Reticulocyten tellen114%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel614%
70119Chloride1514%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1429%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,529%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)5,529%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch2529%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1029%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay214%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.114%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay114%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch114%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1314%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig114%
70517Beta lactamase test114%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.314%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2414%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.214%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay114%
70827Zink114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.914%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.114%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,271%
;