(bv: 990030008, 069899209, 099499010, 020109002, 069799007, 990216025, 039999026, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99499023) met declaratienummer (15E314)

Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Pijn op de borst


Prijs van: Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Pijn op de borstKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 36 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,529%
190009Klinisch intercollegiaal consult.114%
190011Eerste polikliniekbezoek.114%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.214%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.32,8386%
190205Verpleegdag klasse 3B.5214%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.686%
39843Bewakingstelemetrie.214%
39844Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig.114%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.114%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).314%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,2557%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.129%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.129%
39494Echografie van het hart.214%
87070Echografie van de buikorganen.114%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.114%
120245SPECT van hartkamers ECG-getriggerd, rust met EF- berekening (244).214%
120246SPECT van hartkamers ECG-getriggerd met EF-berekening, inspanning en stress-test (244).214%
85720Radiologisch onderzoek arteriae coronariae.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70116Ureum4,586%
70715Trombocyten tellen15,1786%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.55,8386%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).18,3386%
70442Natrium43,8386%
70419Kreatinine15,6786%
70443Kalium45,1786%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1586%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1471%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,871%
74895Kreatine-fosfokinase6,671%
74896Alkalische fosfatase657%
70489ASAT, SGOT, transaminase7,7557%
70703Bezinkingssnelheid357%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6,557%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase657%
70689C-reactive proteinen (CRP)8,2557%
70820BNP/NT-proBNP3,3343%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk7,3343%
72573Thyrotrofine (TSH)1,3343%
70718Differentiele telling (machinaal)1,3343%
70421Fosfaat19,3343%
74251Cholesterol, HDL243%
70460Triglyceriden1,3343%
70425Cholesterol, totaal243%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2629%
70469Magnesium10,529%
72649Ferritine2,529%
74802Albumine2629%
72570Thyroxine (vrij T4)1,529%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym129%
74899Troponine, cardiale isovorm3,529%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed126,529%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1229%
70707Protrombinetijd5629%
74801Eiwit214%
72501Cortisol314%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)714%
70119Chloride1514%
70716Reticulocyten tellen114%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed214%
70130Urinezuur114%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.214%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling114%
70303Sediment414%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel614%
70737Tromboplastinetijd, partieel10614%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).114%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu614%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.414%
70468Melkzuur114%
70307Amylase1514%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)114%
70752Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)5,529%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1029%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,529%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1429%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch2529%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.114%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay214%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay114%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2414%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1314%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig114%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch114%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.314%
70517Beta lactamase test114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.214%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay114%
70827Zink114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.914%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.114%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,271%
;