(bv: 972804005, 109799036, 029099026, 029399064, 010501003, 979004010, 020108186, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99499014) met declaratienummer (15B701)

6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Pijn op de borst


Prijs van: 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Pijn op de borstKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 10 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 71 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1245%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,133%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6628%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.2,672%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.9,6889%
190205Verpleegdag klasse 3B.11,3810%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,6139%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,0810%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.14%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,337%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,3554%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,0640%
87070Echografie van de buikorganen.1,123%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,2320%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,0810%
120030Statisch skeletonderzoek.18%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.17%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,136%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.1,136%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,146%
83290MRI thoracale wervelkolom.15%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.15%
120501PET WB (whole body), oncologie.14%
120060Longperfusieonderzoek.14%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.14%
89070Echografie onderste extremiteit.13%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.12%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.12%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.12%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,332%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,332%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,342%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,3991%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).5,1791%
70443Kalium4,4290%
70419Kreatinine3,6490%
70442Natrium4,489%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,2286%
70715Trombocyten tellen3,1185%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,3285%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,3183%
74896Alkalische fosfatase2,2783%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.9,683%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,4181%
70116Ureum3,3780%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,2680%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.7,173%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,5268%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,6264%
74802Albumine1,8262%
70718Differentiele telling (machinaal)1,8350%
70703Bezinkingssnelheid1,6850%
74895Kreatine-fosfokinase1,7946%
70307Amylase1,7339%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,7836%
74801Eiwit2,0934%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed5,2130%
70421Fosfaat2,6130%
72649Ferritine1,4123%
72573Thyrotrofine (TSH)1,0722%
70303Sediment1,5420%
70707Protrombinetijd3,6420%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,2119%
74899Troponine, cardiale isovorm1,8319%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine117%
70119Chloride2,9517%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,616%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,0516%
70717Differentiele telling (hand)2,4516%
70437IJzer1,1115%
72582Foliumzuur115%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,2413%
70449Transferrine1,0613%
70469Magnesium3,0712%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,5312%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief1,2111%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,0711%
70714Eosinofielen tellen2,0810%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4,2310%
72570Thyroxine (vrij T4)1,0810%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,589%
70425Cholesterol, totaal19%
70716Reticulocyten tellen2,259%
70820BNP/NT-proBNP1,58%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,98%
70424Alkali reserve31,447%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,447%
77291Haptoglobine1,227%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.17%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,117%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)5,756%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,136%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)16%
70468Melkzuur14,576%
74151Lipase1,335%
70460Triglyceriden15%
70130Urinezuur1,175%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)3,55%
70445IJzerbindingscapaciteit1,175%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,335%
72646Parathormoon (PTH)15%
74251Cholesterol, HDL1,64%
70108Diaceetzuur1,24%
78192Erytrocytenvolume2,53%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,253%
70737Tromboplastinetijd, partieel4,253%
70476Immunoglobuline, elk3,53%
71511Vitamine B1, Thiamine13%
71512Vitamine B6, Pyridoxine12%
72501Cortisol1,672%
70202Bilirubine, kwalitatief1,332%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).2,672%
74065HbAlc1,332%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk12%
70487Fibrinogeen42%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,2417%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,7915%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,8915%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,2214%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch10,9312%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,559%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay38%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,576%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,335%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,64%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch6,753%
71105HBs antigeen13%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,672%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,3110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,436%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.4,1714%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd5,54%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1167%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0770%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,335%
;