(bv: 020109082, 991016014, 109999058, 131999010, 199799003, 039999011, 020107009, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99499006) met declaratienummer (15B695)

Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Pijn op de borst


Prijs van: Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Pijn op de borstKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 2 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 413 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 820,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0551%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0736%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,3215%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,852%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.1,9289%
190205Verpleegdag klasse 3B.1,8810%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,1955%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,029%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,043%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,0762%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,0452%
87070Echografie van de buikorganen.1,0510%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,034%
120060Longperfusieonderzoek.14%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,034%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.1,073%
89070Echografie onderste extremiteit.1,382%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,4977%
70419Kreatinine1,3775%
70442Natrium1,3674%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,4374%
70443Kalium1,3674%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,5773%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,4171%
70715Trombocyten tellen1,371%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,2870%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,2867%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,2867%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,2467%
70116Ureum1,3266%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,2666%
74896Alkalische fosfatase1,2465%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,5352%
74895Kreatine-fosfokinase1,2640%
70718Differentiele telling (machinaal)1,1640%
74802Albumine1,1338%
70703Bezinkingssnelheid1,1636%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,1636%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,3731%
70307Amylase1,2130%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,1427%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,1225%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,4519%
74899Troponine, cardiale isovorm1,3919%
70119Chloride1,1216%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,3816%
74801Eiwit1,115%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief1,3114%
70421Fosfaat1,1212%
70303Sediment1,1310%
70714Eosinofielen tellen1,1310%
72573Thyrotrofine (TSH)1,069%
70707Protrombinetijd1,48%
70425Cholesterol, totaal1,18%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,437%
72649Ferritine1,227%
70717Differentiele telling (hand)1,146%
70424Alkali reserve1,26%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,086%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,165%
70468Melkzuur1,235%
70820BNP/NT-proBNP1,084%
74251Cholesterol, HDL1,244%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief1,134%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,514%
74151Lipase1,124%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,124%
70460Triglyceriden1,114%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,073%
72570Thyroxine (vrij T4)1,073%
70208Amylase1,23%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,083%
70437IJzer1,113%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine12%
72582Foliumzuur12%
70469Magnesium1,22%
70449Transferrine1,112%
70716Reticulocyten tellen1,472%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,062%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,16%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,055%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,164%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,552%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay5,172%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,126%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0882%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0274%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,153%
;