(bv: 029799049, 119599010, 119499072, 089999036, 110801008, 029199196, 990416024, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99499005) met declaratienummer (15B694)

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Pijn op de borst


Prijs van: Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Pijn op de borstKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2103 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 600,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0859%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6744%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0935%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,0126%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2440%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,0313%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.13%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,042%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,076%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,0648%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,0330%
87070Echografie van de buikorganen.1,0413%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,048%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.1,085%
120030Statisch skeletonderzoek.1,015%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,013%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,043%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,5366%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,1564%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,5863%
70419Kreatinine1,1962%
70715Trombocyten tellen1,1462%
70443Kalium1,1362%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,162%
70442Natrium1,1361%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,159%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,1158%
74896Alkalische fosfatase1,157%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,156%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,154%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,1454%
70116Ureum1,149%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,3143%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,140%
70703Bezinkingssnelheid1,140%
74802Albumine1,0937%
74895Kreatine-fosfokinase1,0832%
70718Differentiele telling (machinaal)1,1331%
70307Amylase1,0722%
74801Eiwit1,2420%
72573Thyrotrofine (TSH)1,0618%
70421Fosfaat1,116%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,0515%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,3114%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,6613%
72649Ferritine1,1413%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,0712%
74899Troponine, cardiale isovorm1,0411%
70425Cholesterol, totaal1,0910%
72570Thyroxine (vrij T4)1,0610%
70119Chloride1,029%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief1,188%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,238%
74251Cholesterol, HDL1,327%
70460Triglyceriden1,096%
70714Eosinofielen tellen1,216%
70303Sediment1,126%
70707Protrombinetijd1,16%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,45%
70437IJzer1,15%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,065%
70469Magnesium1,044%
70717Differentiele telling (hand)1,124%
74064Geglyceerde hemoglobine1,354%
72582Foliumzuur1,034%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,214%
74065HbAlc1,044%
70449Transferrine1,063%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,083%
70215Melkzuur, kwantitatief1,23%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,763%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,033%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,223%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,053%
74151Lipase1,083%
70128Kreatine1,143%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,72%
70424Alkali reserve1,142%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,152%
70716Reticulocyten tellen1,152%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,422%
70130Urinezuur1,062%
72646Parathormoon (PTH)1,062%
70445IJzerbindingscapaciteit1,192%
70476Immunoglobuline, elk2,712%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,123%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,062%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,246%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,022%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0950%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,219%
190021Klinische opname1,022%
;