(bv: 140301011, 079699007, 029799084, 990816006, 119999015, 990004050, 099699095, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (90501008) met declaratienummer (15C420)

6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte


Prijs van: 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekteKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 11 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 346 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 7 430,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,3537%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,0532%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1625%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,312%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.10,5372%
190205Verpleegdag klasse 3B.11,9224%
190206Verpleegdag klasse 3C.10,313%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,1749%
39839Spirografische longfunctiebepaling.2,7120%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,217%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,4914%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,7512%
39843Bewakingstelemetrie.1,198%
39837Residubepaling longen.1,478%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,727%
39845Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid.1,117%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1,246%
33219Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.1,065%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,184%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.1,34%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.1,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33605Inbrengen van een port-a-cath systeem.1,382%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,258%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,832%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,8279%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1351%
39494Echografie van het hart.1,2720%
120060Longperfusieonderzoek.1,0920%
87070Echografie van de buikorganen.1,1213%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.1,0812%
89070Echografie onderste extremiteit.1,1410%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.17%
85420Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram.1,426%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.1,316%
39530Arteriografie.1,246%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1,133%
80025Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v. 088012 en 084025.12%
86520Radiologisch onderzoek arteriae bronchiales.1,332%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.1,132%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium4,6988%
70443Kalium4,7188%
70419Kreatinine4,5487%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,6485%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,285%
70715Trombocyten tellen3,0283%
70116Ureum4,2781%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.9,980%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,9677%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,3776%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,3676%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,3372%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.4,2570%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,1966%
74896Alkalische fosfatase2,1666%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,7457%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,6150%
70707Protrombinetijd4,3248%
70703Bezinkingssnelheid1,5245%
70820BNP/NT-proBNP2,0944%
74895Kreatine-fosfokinase1,7439%
70718Differentiele telling (machinaal)237%
74802Albumine2,0837%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,435%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,2535%
74801Eiwit1,9227%
72573Thyrotrofine (TSH)1,0722%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,0321%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,5321%
70421Fosfaat1,9121%
70425Cholesterol, totaal1,0921%
72649Ferritine2,0221%
74899Troponine, cardiale isovorm1,6718%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,9617%
70119Chloride2,2917%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,8817%
70460Triglyceriden1,2117%
70130Urinezuur1,3516%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel3,3216%
72570Thyroxine (vrij T4)1,0516%
70437IJzer1,6515%
74251Cholesterol, HDL1,5915%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,1115%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,2514%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,0414%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,3114%
70469Magnesium2,513%
70717Differentiele telling (hand)2,3413%
70737Tromboplastinetijd, partieel3,6513%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,0711%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief1,1810%
70303Sediment1,210%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,189%
70307Amylase1,328%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,638%
70445IJzerbindingscapaciteit1,477%
70424Alkali reserve2,317%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.1,76%
72582Foliumzuur16%
70449Transferrine1,056%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,186%
77451Antitrombine III activiteit1,056%
70108Diaceetzuur15%
70468Melkzuur4,245%
70714Eosinofielen tellen2,215%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,315%
70716Reticulocyten tellen1,95%
79995INR-bepaling (incl. ordertarief)3,565%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,064%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)1,184%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)1,124%
70487Fibrinogeen2,134%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)2,934%
77291Haptoglobine1,434%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)1,693%
70428Angiotensine converting enzym13%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)13%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)4,353%
70704Bloedingstijd7,083%
70476Immunoglobuline, elk2,363%
70496Osmolariteit1,733%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,553%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie1,833%
74803Myoglobine1,573%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief13%
74064Geglyceerde hemoglobine1,113%
74065HbAlc12%
77571Proteine C activiteit1,222%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)6,122%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,882%
77581Proteine S totaal antigeen1,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,6819%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,3717%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,5915%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,0114%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,2813%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,4210%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,417%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,167%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch11,077%
70503Kweekproef op tuberculose1,555%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,665%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,545%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,694%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,874%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,034%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,53%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,232%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,532%
71105HBs antigeen12%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,382%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,82%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,79%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74721Koper1,26%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed4,354%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.6,5216%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.1,262%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190059Klinische verstrekking epoprostenol E.A.1,178%
190057Poliklinische verstrekking epoprostenol E.A.1,122%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,894%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1935%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,0912%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,325%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,264%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,3212%
190034Afwezigheidsdag2,562%
;