(bv: 129999026, 029799012, 131999260, 979002190, 100501056, 990027185, 149899012, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (90501002) met declaratienummer (15C414)

Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte


Prijs van: Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekteKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2286 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 630,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,7757%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2352%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0413%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,0311%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,5928%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,6322%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,3821%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,2916%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,4614%
39837Residubepaling longen.1,3614%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,3514%
39844Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig.1,5311%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.1,188%
39845Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid.1,277%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1,15%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.1,55%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.1,073%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,1630%
39494Echografie van het hart.1,2526%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,0923%
120060Longperfusieonderzoek.1,0711%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,0210%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.1,056%
87070Echografie van de buikorganen.1,094%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,033%
89070Echografie onderste extremiteit.1,382%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,3954%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,8942%
70419Kreatinine1,4337%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,7432%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,7532%
70443Kalium1,4532%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,7532%
70442Natrium1,4531%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,3629%
70715Trombocyten tellen1,3428%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,7327%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,2727%
70116Ureum1,3926%
74896Alkalische fosfatase1,2625%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,2324%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,1821%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,2120%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,4219%
70820BNP/NT-proBNP1,3719%
72649Ferritine1,0811%
70718Differentiele telling (machinaal)1,2311%
70703Bezinkingssnelheid1,1711%
74802Albumine1,2810%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,199%
72573Thyrotrofine (TSH)1,078%
70437IJzer1,178%
70425Cholesterol, totaal1,087%
74895Kreatine-fosfokinase1,137%
74251Cholesterol, HDL1,516%
70460Triglyceriden1,136%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,326%
70449Transferrine1,065%
74801Eiwit1,285%
72570Thyroxine (vrij T4)1,14%
70707Protrombinetijd2,084%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)1,113%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)3,083%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,483%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,073%
74899Troponine, cardiale isovorm1,133%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,843%
70714Eosinofielen tellen1,073%
70421Fosfaat1,463%
70119Chloride1,492%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,852%
70717Differentiele telling (hand)1,142%
70130Urinezuur1,132%
70476Immunoglobuline, elk1,422%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,142%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,664%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190057Poliklinische verstrekking epoprostenol E.A.1,116%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,085%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,5417%
;