(bv: 099899018, 099999035, 990022059, 990040005, 149999012, 020107026, 028999063, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (89999007) met declaratienummer (15A532)

6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het oor


Prijs van: 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het oorKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 9 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 304 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 4 900,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0765%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,2530%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1230%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,733%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.8,8594%
190205Verpleegdag klasse 3B.7,966%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,1650%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.1,0613%
39782Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek.1,098%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.13%
39843Bewakingstelemetrie.1,292%
39781Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch onderzoek.2,132%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,046%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,173%
81290MRI hersenen1,1149%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,1620%
82490MRI achterste schedelgroeve.18%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.1,083%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,883%
70443Kalium1,6580%
70419Kreatinine1,6480%
70442Natrium1,6280%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,4477%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,6377%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.4,1475%
70715Trombocyten tellen1,3374%
70116Ureum1,5569%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,4268%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,2661%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,2961%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,2955%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,2652%
74896Alkalische fosfatase1,2550%
70703Bezinkingssnelheid1,2645%
70425Cholesterol, totaal1,1536%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,5330%
74895Kreatine-fosfokinase1,2429%
74251Cholesterol, HDL1,3127%
70460Triglyceriden1,0926%
70718Differentiele telling (machinaal)1,2624%
74801Eiwit1,322%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,1321%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,7620%
74802Albumine1,1720%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,4520%
70707Protrombinetijd1,9618%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,1217%
72573Thyrotrofine (TSH)1,0216%
70119Chloride1,1912%
70307Amylase1,1512%
70303Sediment1,0911%
70717Differentiele telling (hand)1,257%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,257%
70421Fosfaat1,197%
74899Troponine, cardiale isovorm1,277%
72570Thyroxine (vrij T4)17%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine16%
70424Alkali reserve1,136%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,415%
74065HbAlc1,165%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,175%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,285%
70481Cellen tellen in liquor1,634%
70714Eosinofielen tellen1,274%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,364%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,144%
72582Foliumzuur13%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,083%
72649Ferritine1,093%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,13%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,53%
70108Diaceetzuur1,112%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,912%
70716Reticulocyten tellen2,132%
70469Magnesium12%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,52%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis1,642%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,117%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,157%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,595%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,863%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,183%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,113%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,672%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,792%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch10,52%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,132%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.4,7636%
193012Enkelvoudige ergotherapie4,646%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie1,53%
193021Logopedie.1,553%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,180%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,222%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0873%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,164%
190034Afwezigheidsdag1,562%
;