(bv: 990004073, 070601006, 110901014, 099899079, 979002180, 131999198, 020109010, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (39899009) met declaratienummer (15C210)

Immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem


Prijs van: Immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van bloed of immuunsysteemKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 7 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 75 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,0770%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1350%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,3924%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.2,4619%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.790%
190205Verpleegdag klasse 3B.3,88%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,0814%
38498Beenmergpunctie, inclusief beenmergbeoordeling.1,0310%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.1,28%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39921Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens de behandeling met immunotherapie.1,8415%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,096%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,0822%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,3318%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,1413%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,0410%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70715Trombocyten tellen10,4294%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).9,492%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling8,1492%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.13,1186%
70419Kreatinine3,9969%
70443Kalium3,5869%
70442Natrium3,1969%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.6,0268%
70718Differentiele telling (machinaal)4,165%
70116Ureum3,1261%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,5161%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,7160%
74896Alkalische fosfatase2,4759%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,5458%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,5256%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,8956%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,7853%
70717Differentiele telling (hand)3,2947%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,8940%
70703Bezinkingssnelheid2,8337%
74802Albumine1,8837%
70707Protrombinetijd2,1430%
70307Amylase1,4429%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,5326%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,8826%
72582Foliumzuur1,1226%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,1826%
74801Eiwit1,5425%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,6924%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,0421%
70716Reticulocyten tellen3,5319%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling1,1918%
70119Chloride2,0117%
74895Kreatine-fosfokinase1,9217%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,0316%
70421Fosfaat1,9916%
72573Thyrotrofine (TSH)1,3316%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,5615%
72649Ferritine1,6714%
77291Haptoglobine1,3414%
70487Fibrinogeen1,3913%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,1612%
70303Sediment1,4511%
72570Thyroxine (vrij T4)1,3211%
70437IJzer1,4511%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,4211%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).2,2610%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,129%
70449Transferrine1,249%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.1,68%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)2,737%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,597%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,157%
70714Eosinofielen tellen3,477%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)7,536%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof1,36%
70469Magnesium1,366%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,465%
74065HbAlc1,215%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,225%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,615%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed15%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,335%
74151Lipase1,675%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling1,345%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)11,725%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,014%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof32,174%
70445IJzerbindingscapaciteit1,134%
70424Alkali reserve1,154%
70417Vitamine C13%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)5,53%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)23%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)43%
70468Melkzuur1,513%
79013HLA-overige bijzondere onderzoeken (CLB-C)2,523%
70130Urinezuur1,013%
70476Immunoglobuline, elk3,632%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay5,4624%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,1418%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,2911%
71105HBs antigeen1,28%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.16%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk15%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,345%
70642Precipitatie reactie13%
70608Paul en Bunnell, reactie van1,53%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,53%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)13%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,523%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,013%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,1116%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,0312%
50507Kwantitatief c.q. morfometrisch pathologisch-anatomisch onderzoek.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.1,4810%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.2,310%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190508Immunoglobuline i.v.1,339%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,7510%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E11,55%
190396Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, 5E15%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191508Immunoglobuline i.v., per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.124%
191528Rituximab, per toedieningeenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.16%
191507Infliximab, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2853%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,364%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,3163%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.3,6848%
190034Afwezigheidsdag23%
;