(bv: 140801004, 099799004, 089999023, 990061014, 131999200, 972802113, 990089025, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29199225) met declaratienummer (15C132)

Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel


Prijs van: Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 12 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1184 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 8 155,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,352%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,241%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,436%
190009Klinisch intercollegiaal consult.2,22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,539%
190055Dagverpleging II.1,372%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.12,2584%
190205Verpleegdag klasse 3B.12,8115%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,5721%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2118%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,146%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,164%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34687Therapeutische duodenoscopie (ERCP), papillotomie met steenextractie, of plaatsen van een endoprothese, of plaatsen van een nasobiliaire drain.1,575%
34685Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, met canulering van de papilla vateri (ERCP).1,2818%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.1,465%
34392Therapeutische oesophagoscopie, zoals scleroseren van oesophagusvarices, endoscopische dilatatie van oesophagus en/of plaatsen van een stent in de oesophagus of verwijding van de cardia.1,363%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,287%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.1,4572%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,1851%
87070Echografie van de buikorganen.1,341%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,3731%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,4417%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,0812%
34383Endo-echografie.1,1912%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,358%
87090MRI abdomen.1,066%
87618Radiologisch onderzoek galwegen eventueel galblaas door drain.1,294%
120501PET WB (whole body), oncologie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,2188%
74896Alkalische fosfatase6,2488%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase6,2488%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,1488%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk10,4787%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).7,487%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling6,0486%
70715Trombocyten tellen5,5985%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.14,0385%
70419Kreatinine5,6985%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,7884%
70443Kalium5,7884%
70442Natrium5,7584%
70689C-reactive proteinen (CRP)5,7982%
70116Ureum5,1577%
70307Amylase3,2963%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.9,663%
74802Albumine3,0557%
70707Protrombinetijd2,754%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,2546%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,9741%
70718Differentiele telling (machinaal)2,2341%
70703Bezinkingssnelheid1,9738%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,6328%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,5625%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,2724%
74801Eiwit2,0823%
70421Fosfaat2,3721%
70119Chloride2,0821%
70717Differentiele telling (hand)2,1620%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,4519%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,0318%
74151Lipase3,4217%
74895Kreatine-fosfokinase1,7717%
70303Sediment1,2515%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,1714%
72649Ferritine1,1912%
70469Magnesium2,2712%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,2310%
72573Thyrotrofine (TSH)1,399%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,139%
70424Alkali reserve2,488%
70714Eosinofielen tellen2,118%
70437IJzer1,178%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,337%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,476%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,776%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,096%
70716Reticulocyten tellen2,866%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,925%
70449Transferrine1,185%
72582Foliumzuur1,085%
70468Melkzuur1,324%
72570Thyroxine (vrij T4)1,214%
70425Cholesterol, totaal1,334%
70704Bloedingstijd2,444%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,484%
70487Fibrinogeen1,164%
70496Osmolariteit1,574%
74065HbAlc1,293%
70476Immunoglobuline, elk1,983%
72420IgG subklassen3,933%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)4,53%
70208Amylase10,113%
70460Triglyceriden1,373%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)1,083%
70483Ammoniak1,733%
77451Antitrombine III activiteit1,163%
70130Urinezuur1,352%
70108Diaceetzuur1,442%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie1,572%
74899Troponine, cardiale isovorm1,342%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,352%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,0826%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,817%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,5515%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,6114%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch18,0313%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,969%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,867%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,54%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,244%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,814%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,283%
71105HBs antigeen1,163%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,842%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,6241%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,2311%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,653%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,622%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.5,974%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,277%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,3346%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,325%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,292%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,5278%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,7316%
190034Afwezigheidsdag2,465%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).4,293%
;