(bv: 990027189, 109599007, 089999010, 110401006, 100501008, 089999004, 131999247, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29199080) met declaratienummer (15B531)

Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker


Prijs van: Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 13 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 185 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 7 750,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,5659%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,437%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,3225%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,184%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,4221%
190055Dagverpleging II.1,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.13,0986%
190205Verpleegdag klasse 3B.12,3814%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,3233%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,3122%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,1817%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,4116%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.13%
34688Capsule endoscopie.1,572%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34687Therapeutische duodenoscopie (ERCP), papillotomie met steenextractie, of plaatsen van een endoprothese, of plaatsen van een nasobiliaire drain.1,3733%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.1,1620%
34689Interventie-coloscopie.1,1414%
34392Therapeutische oesophagoscopie, zoals scleroseren van oesophagusvarices, endoscopische dilatatie van oesophagus en/of plaatsen van een stent in de oesophagus of verwijding van de cardia.1,186%
34685Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, met canulering van de papilla vateri (ERCP).1,385%
34501Gastrostomie, open procedure (zie 034503 voor endoscopisch).15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,7411%
190051Poliklinische verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie1,087%
190052Verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie in dagopname14%
39928Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens supportive care/palliatieve zorg zonder chemo- en/of hormoontherapie.1,793%
190053Klinische verstrekking van cytostatica per infuus of injectie12%
39927Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens de behandeling met intraveneuze of intrathecale chemotherapie van metastasen.1,752%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,2453%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,5146%
87070Echografie van de buikorganen.1,1833%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,6231%
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.1,3225%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1621%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,1215%
34383Endo-echografie.1,0610%
87090MRI abdomen.1,118%
120501PET WB (whole body), oncologie.13%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,323%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,23%
88090MRI bekken.13%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.12%
87618Radiologisch onderzoek galwegen eventueel galblaas door drain.12%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).8,1488%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling5,6485%
70442Natrium5,8384%
70443Kalium5,9484%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.14,3883%
70419Kreatinine5,5983%
70715Trombocyten tellen5,382%
70689C-reactive proteinen (CRP)4,4776%
70116Ureum5,374%
74896Alkalische fosfatase4,6674%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,6272%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4,6972%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,6670%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk7,4669%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,4966%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.9,1162%
74802Albumine3,2752%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,2351%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,5145%
70707Protrombinetijd2,6440%
70718Differentiele telling (machinaal)2,6738%
70307Amylase2,4334%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,9733%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,8532%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,3831%
74801Eiwit1,8929%
70421Fosfaat3,8929%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,228%
70119Chloride2,5628%
70703Bezinkingssnelheid1,9426%
70469Magnesium3,325%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,9122%
70303Sediment1,4318%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,4317%
74895Kreatine-fosfokinase1,6217%
70717Differentiele telling (hand)3,2315%
70424Alkali reserve2,8512%
74151Lipase3,3711%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,7811%
72573Thyrotrofine (TSH)1,2910%
72649Ferritine1,299%
70437IJzer1,359%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,59%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,268%
72582Foliumzuur1,28%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4,318%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,177%
70449Transferrine1,087%
70716Reticulocyten tellen3,646%
70468Melkzuur3,336%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,26%
70425Cholesterol, totaal1,86%
70714Eosinofielen tellen2,26%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,966%
70460Triglyceriden2,125%
72570Thyroxine (vrij T4)1,25%
70704Bloedingstijd3,255%
70487Fibrinogeen1,55%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,034%
70820BNP/NT-proBNP1,144%
70130Urinezuur1,574%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie1,673%
70445IJzerbindingscapaciteit1,883%
70208Amylase7,23%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen13%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).1,752%
70483Ammoniak2,52%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)12%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,0826%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,9519%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,0115%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,4115%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,8114%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch15,0511%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,318%
70643Immunodiffusie reactie2,885%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch44%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,63%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,5549%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,249%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.2,333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.7,027%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,6415%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten32%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191504Oxaliplatine, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.14%
191502Irinotecan, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
191541Panitumumab, per toedieningeenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
191518Bevacizumab, per toedieningeenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,3741%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,556%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,4378%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,7220%
39692Preassessment opname.1,084%
190034Afwezigheidsdag1,83%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).11,432%
;