(bv: 990030037, 182199024, 099499006, 149999081, 029199244, 990017044, 990030033, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20110037) met declaratienummer (15A156)

6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Blaaskanker


Prijs van: 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij BlaaskankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 11 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 341 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 5 875,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,8767%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,3135%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,3831%
190009Klinisch intercollegiaal consult.2,433%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,566%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.11,3589%
190205Verpleegdag klasse 3B.10,939%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,1918%
39859Cysto-urethroscopie.1,4918%
39860Chromocystoscopie.1,4516%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,012%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.1,5914%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,3510%
39887Intravesicale instillatie.24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,236%
87070Echografie van de buikorganen.1,3134%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,632%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,2713%
39492Echografie van de buikorganen.1,3412%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1710%
120030Statisch skeletonderzoek.1,078%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,364%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,054%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,123%
88311Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.1,63%
39479Echografie van de nier.1,753%
88118Antegrade pyleografie.1,253%
89070Echografie onderste extremiteit.1,22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).5,6787%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.10,4687%
70419Kreatinine5,1386%
70443Kalium4,8684%
70442Natrium4,8884%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4,0582%
70116Ureum4,2678%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,7271%
70715Trombocyten tellen3,3968%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,9751%
74896Alkalische fosfatase2,1350%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.6,0149%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,9849%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,0147%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,9145%
70703Bezinkingssnelheid1,8844%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,1937%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,1537%
74802Albumine2,0932%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,0229%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,8928%
70718Differentiele telling (machinaal)1,7628%
70119Chloride2,0726%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,5125%
74801Eiwit1,5923%
70421Fosfaat2,4120%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,8219%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,9917%
70707Protrombinetijd2,5117%
70303Sediment1,5816%
70307Amylase1,2816%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,4715%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,7714%
70424Alkali reserve2,613%
74895Kreatine-fosfokinase1,5312%
70717Differentiele telling (hand)1,8112%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,3911%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,5810%
70469Magnesium2,5210%
70130Urinezuur1,346%
70468Melkzuur1,566%
70714Eosinofielen tellen1,586%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,785%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,245%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,535%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,613%
70425Cholesterol, totaal1,23%
70820BNP/NT-proBNP2,63%
72649Ferritine1,13%
74151Lipase1,313%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)5,353%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,533%
72573Thyrotrofine (TSH)1,252%
72582Foliumzuur1,122%
74899Troponine, cardiale isovorm1,142%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,9648%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,0343%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,4838%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch17,7730%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,427%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,4912%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,6611%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,16%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,195%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,523%
70517Beta lactamase test1,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,5223%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,084%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,463%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay33%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.6,877%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,6213%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten3,143%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,3446%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,3912%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,2977%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,9416%
39692Preassessment opname.1,186%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).3,513%
;